ఓ చిన్నదానా లే!

Updated By ManamTue, 08/21/2018 - 00:09
Christ's message

క్రీస్తు సందేశం
imageసమాజ మందిరపు అధికారియైన
యాయీరు అనేవాడొకడు వ్యధా జనిత హృదయంతో యేసు పాదాలపై పడ్డాడు. రోగగ్రస్తయైన నా కుమార్తెను బ్రతికించడానికి నా యింటికి రమ్మని అడిగాడు. ప్రభువు తన శిష్యగణంతో వెళ్తుంటే జనసమూహం ఆయనను చుట్టు ముట్టింది.  చిరకాలం నుండి రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్న ఒక స్త్రీ ప్రభువును సమీపించడానికి శంకించింది. ఆయన వస్త్రాన్ని తాకినా ధన్యనవుతాననే ఘన విశ్వాసంతో ఆమె తాకింది. తక్షణమే రక్తస్రావం ఆగింది. అప్పుడు యేసు ఇలా ప్రకటించాడు. నా తేజోబలం ఒకటి ఇక్కడున్న మీలో ఒకరిలో చేరిందని పలికాడు. అప్పుడా స్త్రీ భయంతో వణకుతూ ప్రభువు చెంత రెండు చేతులూ జోడించింది. యేసు భయపడకు, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచిందని పలికాడు.

అంతలో అధికారి తాలూకు దాసులు పరుగున అక్కడికి వచ్చారు. నీ కుమారుడు చనిపోయాడని కబురు చెప్పారు. క్రీస్తు ఆ అధికారితో భయపడకు అంటూ అతనితో కలిసి ఇంటిలో ప్రవేశించాడు. యేసు ఆ బిడ్డను చూచి ఈ బిడ్డ నిదురిస్తోంది అన్నాడాయన. అందరూ విస్తుబోయి చూస్తుండగా.... తలితాకుమీ - చిన్నదానా లెమ్మని నీతో చెబుతున్నా అని అరామి భాష (హెబ్రీ భాషలో ఒక మాండలికం)లో పలుకగానే బాలిక ప్రాణంతో కదులుతూ మంచంపై కూర్చుంది. ఈయన  దైవ కుమారుడు, లోకాన పవిత్రుడని అందరూ అంజలి పట్టారు. ప్రభువు పాదాలపై పడ్డారు.
ఈ అద్భుత క్రియ మత్తయి 9:18-26, మార్కు 5:21-43, లూకా 8:40-56లలో వర్ణితమైంది.

English Title
Christ's message
Related News