శుభసమయాలు

Updated By ManamSun, 02/04/2018 - 17:01
subhasamayam

subhasamayaluఫిబ్రవరి 5,  సోమవారము
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, మాఘమాసం, బహుళపక్షం, తిథిః పంచమి ఉ.8.06 తదుపరి షష్ఠి; నక్షత్రం: హస్త ఉ.10.15 తదుపరి చిత్త; వర్జ్యం: సా.6.27-8.06; దుర్ముహూర్తం: మ.12.08-12.53, మ.3.09-3.54; రాహుకాలం: ఉ.8.16-9.40; అమృతఘడియలు: తె.4.20-5.56; శుభసమయం: ఉ.6.00-7.00.
సూర్యోదయం: 6.51, సూర్యాస్తమయం: 6.10
ఫిబ్రవరి 6, మంగళవారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, మాఘమాసం, బహుళపక్షం, తిథిః షష్ఠి ఉ.8.01 తదుపరి సప్తమి; నక్షత్రం: చిత్త ఉ.10.51 తదుపరి స్వాతి; వర్జ్యం: సా.4.47 - 6.28; దుర్ముహూర్తం: ఉ.9.06 - 9.52, మ. 2.24 - 3.09; రాహుకాలం: మ.3.20 - 4.45; అమృతఘడియలు: తె.4.20 - 5.58; శుభసమయం: సా.4.50 - 6.00; సూర్యోదయం: 6.50, సూర్యాస్తమయం: 6.10

ఫిబ్రవరి 7, బుధవారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, మాఘమాసం, బహుళపక్షం, తిథిః సప్తమి ఉ.8.45 తదుపరి అష్టమి; నక్షత్రం: స్వాతి మ.12.13 తదుపరి విశాఖ; వర్జ్యం: సా.6.19 - 8.03 ; దుర్ముహూర్తం: మ.12.08 - 12.53; రాహుకాలం: మ.12.30 - 1.55; అమృతఘడియలు: తె.2.58 - 4.40; శుభసమయం: మ.1.56 - 3.00; సూర్యోదయం: 6.50, సూర్యాస్తమయం: 6.11

ఫిబ్రవరి 8, గురువారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, మాఘమాసం, బహుళపక్షం, తిథిః అష్టమి ఉ.10.13 తదుపరి నవమి; నక్షత్రం: విశాఖ మ.2.17 తదుపరి అనురాధ; వర్జ్యం: సా.6.43 - 8.30; దుర్ముహూర్తం: మ.3.09 - 4.40; రాహుకాలం: మ.1.56 - 3.21; అమృతఘడియలు: తె.4.46 - 6.31; శుభసమయం:  మ.1.00 - 1.30; సూర్యోదయం: 6.50, సూర్యాస్తమయం: 6.11

ఫిబ్రవరి 9, శుక్రవారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, మాఘమాసం, బహుళపక్షం, తిథిః నవమి మ.12.16 తదుపరి దశమి; నక్షత్రం: అనురాధ సా.4.53 తదుపరి జ్యేష్ఠ; వర్జ్యం: రా.11.11 - 12.58; దుర్ముహూర్తం: ఉ.9.06 - 9.51, మ.12.53 - 1.39; రాహుకాలం: ఉ.11.05 - 12.30; అమృతఘడియలు: తె.5.24 - 7.10; శుభసమయం:  మ.1.40 - 3.00; సూర్యోదయం: 6.49, సూర్యాస్తమయం: 6.12

ఫిబ్రవరి 10, శనివారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, మాఘమాసం, బహుళపక్షం, తిథిః దశమి మ.2.45 తదుపరి ఏకాదశి; నక్షత్రం: జ్యేష్ఠ సా.7.50 తదుపరి మూల; వర్జ్యం: తె.4.53- 6.41; దుర్ముహూర్తం: ఉ.6.49 - 8.20; రాహుకాలం: ఉ.9.40 - 11.05; అమృతఘడియలు: ఉ.10.00 - 11.47; శుభసమయం:  ఉ.11.06 - 1.00; సూర్యోదయం: 6.49, సూర్యాస్తమయం: 6.12

ఫిబ్రవరి 11, ఆదివారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, మాఘమాసం, బహుళపక్షం, తిథిః ఏకాదశి సా.5.25 తదుపరి ద్వాదశి; నక్షత్రం: మూల రా.10.57 తదుపరి పూర్వాషాఢ; వర్జ్యం: తె.4.53- 6.41; దుర్ముహూర్తం: సా.4.41 - 5.27; రాహుకాలం: సా.4.47 - 6.13; అమృతఘడియలు: మ.3.46 - 5.34; శుభసమయం:  ఉ.7.00-ఉ.9.00; సూర్యోదయం: 6.48, సూర్యాస్తమయం: 6.13

ఫిబ్రవరి 12, సోమవారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, మాఘమాసం, బహుళపక్షం, తిథిః ద్వాదశి రా.8.05 తదుపరి త్రయోదశి; నక్షత్రం: పూర్వాషాఢ రా.2.01 తదుపరి ఉత్తరాషాఢ; వర్జ్యం: ఉ.7.59 - 9.47; దుర్ముహూర్తం: మ.12.08 - 12.53, మ.3.10 - 3.56; రాహుకాలం: ఉ.8.14 - 9.39; అమృతఘడియలు: రా.8.39  - 10.27; శుభసమయం:  ఉ.6.00 - 7.00; సూర్యోదయం: 6.48, సూర్యాస్తమయం: 6.13

ఫిబ్రవరి 13, మంగళవారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, మాఘమాసం, బహుళపక్షం, తిథిః త్రయోదశి రా.10.35 తదుపరి చతుర్దశి; నక్షత్రం: ఉత్తరాషాఢ తె.4.54 తదుపరి శ్రవణం; వర్జ్యం: ఉ.10.59 - 12.47; దుర్ముహూర్తం: ఉ.9.05 - 9.50, మ.2.25 - 3.10; రాహుకాలం: మ.3.22 - 4.48; అమృతఘడియలు: రా.9.46 - 11.34; శుభసమయం:  సా.4.49 - 6.00; సూర్యోదయం: 6.47, సూర్యాస్తమయం: 6.13

ఫిబ్రవరి 14, బుధవారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, మాఘమాసం, బహుళపక్షం, తిథిః చతుర్దశి రా.12.47 తదుపరి అమావాస్య; నక్షత్రం:  శ్రవణం పూర్తి; వర్జ్యం: ఉ.9.20 - 11.07; దుర్ముహూర్తం: మ.12.08 - 12.53; రాహుకాలం: మ.12.30 - 1.56; అమృతఘడియలు: రా.8.00 - 9.47; శుభసమయం:  మ.1.58-3.00; సూర్యోదయం: 6.47, సూర్యాస్తమయం: 6.14

ఫిబ్రవరి 15, గురువారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, మాఘమాసం, బహుళపక్షం, తిథిః అమావాస్య రా.2.35 తదుపరి పాడ్యమి; నక్షత్రం:  శ్రవణం ఉ.7.28 తదుపరి ధనిష్ఠ; వర్జ్యం: ఉ.11.51 - 1.36; దుర్ముహూర్తం: మ.3.11 - 4.43; రాహుకాలం: మ.1.56 - 3.22; అమృతఘడియలు: రా.10.22 - 12.06; సూర్యోదయం: 6.47, సూర్యాస్తమయం: 6.14

ఫిబ్రవరి 16, శుక్రవారము
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, ఫాల్గుణమాసం, శుక్లపక్షం, తిథిః పాడ్యమి తె.3.57 తదుపరి విదియ; నక్షత్రం: ధనిష్ఠ ఉ.9.40 తదుపరి శతభిషం; వర్జ్యం: సా.5.24 - 7.07; దుర్ముహూర్తం: ఉ.9.04 - 9.50, మ.12.53 - 1.39; రాహుకాలం: ఉ.11.04 - 12.30; అమృతఘడియలు: రా.10.22 - 12.06; శుభసమయం : మ.1.40-3.00; సూర్యోదయం: 6.46, సూర్యాస్తమయం: 6.15

ఫిబ్రవరి 17, శనివారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, ఫాల్గుణమాసం, శుక్లపక్షం, తిథిః విదియ తె.4.51 తదుపరి తదియ; నక్షత్రం: శతభిషం ఉ.11.25 తదుపరి పూర్వాభాద్ర; వర్జ్యం: సా.6.11 - 7.52; దుర్ముహూర్తం: ఉ.6.46 - 8.17; రాహుకాలం: ఉ.9.38 - 11.04; అమృతఘడియలు: తె.3.44 - 5.27; శుభసమయం : ఉ.11.05-1.00; సూర్యోదయం: 6.46, సూర్యాస్తమయం: 6.15

ఫిబ్రవరి 18, ఆదివారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, ఫాల్గుణమాసం, శుక్లపక్షం, తిథిః తదియ తె.5.17 తదుపరి చవితి; నక్షత్రం: పూర్వాభాద్ర మ.12.44 తదుపరి ఉత్తరాభాద్ర; వర్జ్యం: రా.1.10 - 2.50; దుర్ముహూర్తం: సా.4.43 - 5.29; రాహుకాలం: సా.4.49 - 6.15; అమృతఘడియలు: తె.4.20 - 6.01; శుభసమయం : ఉ.7.00-ఉ.9.00; సూర్యోదయం: 6.45, సూర్యాస్తమయం: 6.15

ఫిబ్రవరి 19, సోమవారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, ఫాల్గుణమాసం, శుక్లపక్షం, తిథిః చవితి తె.5.16 తదుపరి పంచమి; నక్షత్రం: ఉత్తరాభాద్ర మ.1.36 తదుపరి రేవతి; వర్జ్యం: రా.1.48 - 3.26; దుర్ముహూర్తం: మ.12.07 - 12.53, మ.3.11 - 3.57; రాహుకాలం: ఉ.8.11 - 9.37; అమృతఘడియలు: ఉ.8.40 - 10.20; శుభసమయం : ఉ.6.00 - 7.00; సూర్యోదయం: 6.44, సూర్యాస్తమయం: 6.16

ఫిబ్రవరి 20, మంగ ళవారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, ఫాల్గుణమాసం, శుక్లపక్షం, తిథిః  పంచమి తె.4.46 తదుపరి షష్ఠి; నక్షత్రం: రేవతి మ.2.00 తదుపరి అశ్విని; వర్జ్యం: రా.1.48 - 3.26; దుర్ముహూర్తం: ఉ.9.02 - 9.48, మ.2.25 - 3.12; రాహుకాలం: మ.3.23 - 4.50; అమృతఘడియలు: ఉ.11.36 - 1.14; శుభసమయం : సా.4.55 - 6.00; సూర్యోదయం: 6.44, సూర్యాస్తమయం: 6.16

ఫిబ్రవరి 21, బుధవారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, ఫాల్గుణమాసం, శుక్లపక్షం, తిథిః  షష్ఠి తె.3.51 తదుపరి సప్తమి; నక్షత్రం: అశ్విని మ.1.59 తదుపరి భరణి; వర్జ్యం: ఉ.10.00 - 11.36, మ.3.34 - 5.08; దుర్ముహూర్తం: మ.12.07 - 12.53; రాహుకాలం: మ.12.30 - 1.57; అమృతఘడియలు: ఉ.6.50 - 8.26; శుభసమయం : మ.1.58 - 3.00; సూర్యోదయం: 6.43, సూర్యాస్తమయం: 6.17

ఫిబ్రవరి 22, గురువారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, ఫాల్గుణమాసం, శుక్లపక్షం, తిథిః  సప్తమి తె.2.291 తదుపరి షష్ఠి; నక్షత్రం: భరణి మ.1.32 తదుపరి కృత్తిక; వర్జ్యం: తె.1.07- 2.39; దుర్ముహూర్తం: మ.3.12 - 4.44; రాహుకాలం: మ.1.57 - 3.23; అమృతఘడియలు: ఉ.8.52 - 10.26; శుభసమయం : మ.1.00 -1.30; సూర్యోదయం: 6.43, సూర్యాస్తమయం: 6.17

ఫిబ్రవరి 23, శుక్రవారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, ఫాల్గుణమాసం, శుక్లపక్షం, తిథిః అష్టమి తె.12.44 తదుపరి నవమి; నక్షత్రం: కృత్తిక మ.12.40 తదుపరి రోహిణి; వర్జ్యం: తె.3.51- 5.22; దుర్ముహూర్తం: ఉ.9.01 - 9.47, మ.12.53 - 1.39; రాహుకాలం: ఉ.11.03 - 12.30; అమృతఘడియలు: ఉ.10.24 - 11.56; శుభసమయం : మ.1.40 -3.00; సూర్యోదయం: 6.42, సూర్యాస్తమయం: 6.17


ఫిబ్రవరి 24, శనివారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, ఫాల్గుణమాసం, శుక్లపక్షం, తిథిః నవమి రా.10.36 తదుపరి దశమి; నక్షత్రం: రోహిణి ఉ.11.26 తదుపరి మృగశిర; వర్జ్యం: సా.4.41 - 6.10; దుర్ముహూర్తం: ఉ.6.41 - 8.14; రాహుకాలం: ఉ.9.35 - 11.02; అమృతఘడియలు: ఉ.8.26 - 9.57; శుభసమయం : ఉ.11.03-1.00; సూర్యోదయం: 6.41, సూర్యాస్తమయం: 6.18

ఫిబ్రవరి 25, ఆదివారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, ఫాల్గుణమాసం, శుక్లపక్షం, తిథిః దశమి రా.8.10 తదుపరి ఏకాదశి; నక్షత్రం: మృగశిర ఉ.9.51 తదుపరి ఆర్ద్ర; వర్జ్యం: సా.5.37 - 7.06; దుర్ముహూర్తం: సా.4.45 - 5.31; రాహుకాలం: సా.4.51 - 6.18; అమృతఘడియలు: రా.10.49 - 12.17; శుభసమయం : ఉ.7.00 - 9.00; సూర్యోదయం: 6.41, సూర్యాస్తమయం: 6.18

ఫిబ్రవరి 26, సోమవారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, ఫాల్గుణమాసం, శుక్లపక్షం, తిథిః ఏకాదశి సా.5.29 తదుపరి ద్వాదశి; నక్షత్రం: ఆర్ద్ర ఉ.8.00, పునర్వసు తె.5.58; వర్జ్యం: సా.6.59 - 8.27; దుర్ముహూర్తం: మ.12.06 - 12.52, మ.3.12 - 3.59; రాహుకాలం: ఉ.8.07 - 9.35; అమృతఘడియలు: రా.10.49 - 12.17; శుభసమయం : ఉ.6.00 - 7.00; సూర్యోదయం: 6.40, సూర్యాస్తమయం: 6.18

ఫిబ్రవరి 27, మంగళవారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, ఫాల్గుణమాసం, శుక్లపక్షం, తిథిః ద్వాదశి మ.2.39 తదుపరి త్రయోదశి; నక్షత్రం:  పుష్యమి తె.3.49 తదుపరి ఆశ్లేష; వర్జ్యం: మ.1.15 - 2.43; దుర్ముహూర్తం: ఉ.8.59 - 9.46, మ.2.25 - 3.12; రాహుకాలం: మ.3.24 - 4.51; అమృతఘడియలు:  రా.10.02 - 11.29; శుభసమయం : సా.4.52 - 6.00; సూర్యోదయం: 6.40, సూర్యాస్తమయం: 6.18

ఫిబ్రవరి 28, బుధవారము 
శ్రీహేవిళంబి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిరరుతువు, ఫాల్గుణమాసం, శుక్లపక్షం, తిథిః త్రయోదశి ఉ.11.46 తదుపరి చతుర్దశి; నక్షత్రం:  ఆశ్లేష రా.1.42 తదుపరి మఖ; వర్జ్యం: మ.3.30 - 4.58; దుర్ముహూర్తం: మ.12.06 - 12.52; రాహుకాలం: మ.12.29 - 1.56; అమృతఘడియలు:  రా.10.02 - 11.29; శుభసమయం : మ.1.58 - 3.00; సూర్యోదయం: 6.39, సూర్యాస్తమయం: 6.19

English Title
subhasamayalu
Related News